RELACJE
INWESTORSKIE

RAPORTY ESPI

RAPORTY BIEŻĄCE 2024 r.

Raport bieżący 5/2024 - 22.05.2024 r.

Zarząd YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent" lub "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się po przerwie w dniu 22 maja 2024 roku. Akcjonariusz: Cossfort Ltd liczba głosów - 17.560.591, procentowy udział w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu - 100% głosów, procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 22,26%.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Raport bieżący 4/2024 - 08.05.2024 r.

Zarząd YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent" lub "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 8 maja 2024 roku. Akcjonariusz: Cossfort Ltd liczba głosów - 17.560.591, procentowy udział w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu - 100% głosów, procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 22,34%.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Raport bieżący z plikiem 3/2024 - 11.04.2024 r.

Zarząd YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 8 maja 2024 r., na godzinę 11.00, które odbędzie się przy ulicy Siennej 73 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Marek Hrymak, Daniel Kupryjańczyk s.c. ("ZWZ").

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, treść projektów uchwał, wzór formularza do wykonywania prawa głosu na ZWZ przez pełnomocnika, informacja o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Raport bieżący 2/2024 - 13.02.2024 r.

Zarząd YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka"), informuje, iż w dniu 12 lutego 2024 roku podjął decyzję o dokonaniu w sprawozdaniu finansowym Emitenta za 2023 rok odpisu aktualizacyjnego.

Jak Emitent informował w raporcie okresowym za 3Q2023, Spółka w 3Q2023 rozpoczęła szczegółową rewizję swojego produktu jak również oferowanych usług. Kompleksowa analiza przez zespół odpowiedzialny za rozwój i utrzymanie produktu była także kontynuowana w 4Q2023 oraz w 2024 roku.
Efektem pierwszych analiz była zmiana oferty dodatków do systemu Emitenta, jak również usług chmurowych oraz samego procesu wdrożenia systemu. Po dokonanych weryfikacjach w dniu 12 lutego 2024 roku Spółka zdecydowała się na dokonanie odpisu o wartości -1 713 391,01 zł (łącznie od początku 2023 roku -1 906 310,67 zł), który dotyczy kosztów poniesionych w przeszłości na stworzenie wybranych dodatków do systemu, których analiza sprzedażowa pokazała, że możliwości ich sprzedaży są ograniczone, jak również analiza produktu pod kątem jego rozwoju w 2024 roku wykazała, że część oferowanych usług w ramach produktu będzie wycofana z uwagi na fakt uwzględnienia ich w ramach oprogramowania podstawowego.
Takie działanie spowodowane jest dostosowaniem systemu do obecnych rozwiązań rynkowych.

Dokonanie odpisu ma charakter niegotówkowy i jednorazowy oraz jest operacją księgową niemającą wpływu na przepływy finansowe ani na stan gotówki. Dokonanie odpisu wpłynie na wysokość wykazanego wyniku finansowego Spółki za 2023 rok. Informacja o dokonaniu odpisu zostanie uwzględniona w raporcie okresowym za IV kwartał 2023 roku oraz szczegółowe informacje dotyczące sposobu ujawnienia ww. odpisu zostaną przedstawione, zgodnie z obowiązującymi Emitenta zasadami rachunkowości w raporcie rocznym za 2023 rok.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Raport bieżący 1/2024 - 30.01.2024 r.

Zarząd YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent" lub "Spółka") z uwagi na publikację raportu bieżącego 10/2023 informuje o złożeniu w dniu 30 stycznia 2024 roku pozwu, w postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, przeciwko byłemu Prezesowi Zarządu Spółki. Kwota łączna roszczeń Spółki dochodzonych wobec byłego Prezesa Zarządu wynosi 900 000 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych 00/100) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Pozew dotyczy roszczeń przysługujących Spółce wobec byłego Prezesa Zarządu w związku z zawartą pomiędzy stronami umową i zastrzeżonym w umowie odszkodowaniem umownym w postaci kar pieniężnych.

Ze względu na osobę w stosunku do której Emitent złożył pozew, Spółka uznała fakt złożenia pozwu za spełniający przesłanki istotności.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

RAPORTY BIEŻĄCE 2023 r.

Raport bieżący 12/2023 - 21.12.2023 r.

Stanowisko spółki YetiForce S.A. w sprawie materiału prasowego z dnia 20.12.2023 roku autorstwa Dawida Tokarza, opublikowanego w "Pulsie Biznesu" (wydanie papierowe oraz internetowe)

Spółka YetiForce S.A. oświadcza, że wszelkie twierdzenia i bezpodstawne insynuacje zawarte w ww. materiale prasowym są nieprawdziwe. Rozpowszechnianie nieprawdziwych, pomawiających informacji o Spółce, które mogą narazić ją na utratę zaufania kontrahentów i wpłynąć negatywnie na relacje biznesowe oraz pozycję Spółki na rynku, będą oceniane przez Spółkę pod kątem naruszenia jej dóbr osobistych, w szczególności renomy.

Spółka podejmie wszelkie kroki przewidziane prawem do ochrony dóbr osobistych, w tym rozważy skierowanie stosownych wezwań do zaprzestania naruszeń renomy oraz usunięcia pomawiających informacji z przestrzeni publicznej - wobec autora materiału, redaktora naczelnego, wydawcy, ale i autorów nieprawdziwych komentarzy cytowanych w publikacji - jak i skierowanie wniosków w trybie prawa prasowego celem sprostowania nieścisłych i nieprawdziwych informacji zawartych w materiale prasowym.

Jak wynika z raportów Spółki publikowanych od czerwca 2023 roku, Spółka jest w trakcie przygotowań strategii procesowej celem dochodzenia roszczeń względem byłego Prezesa Zarządu. Omawiany artykuł prasowy jest zaś w istocie zaprezentowaniem stanowiska byłego Prezesa Zarządu Spółki. Nie komentując motywów, które legły u podstaw publikacji, w ocenie Spółki jest to nieudolna forma obrony i stworzenia w przestrzeni publicznej nieprawdziwego obrazu Spółki.

W odniesieniu do treści materiału prasowego, Spółka oświadcza, że nie ma powiązań z opisywanym w materiale prasowym Markiem P. Spółka nie ma wiedzy, by Marek P. był akcjonariuszem Spółki.

Ponadto Spółka nie ma wiedzy na temat żadnego śledztwa dotyczącego Spółki. Spółka ponownie wskazuje, że decyzja KNF dotycząca zawieszenia obrotu akcjami Spółki nie była związana z działalnością Spółki, a grupy inwestorów dokonujących transakcji na jej akcjach. W związku z ww. decyzją, Spółka podjęła wszelkie możliwe czynności, które mogły mieć pozytywne przełożenie na funkcjonowanie Spółki i zabezpieczenie jej interesów. Z uwagi na odwieszenie obrotu akcjami, funkcjonowanie to przebiega bez zakłóceń.

Zarząd uznał zajęcie stanowiska za informację poufną z uwagi na potencjalne szkody, jakie opublikowany materiał prasowy może wywołać Spółce, co może mieć wpływ na sytuację gospodarczą i finansową Spółki.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport bieżący 11/2023 - 19.12.2023 r.

Zarząd YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent" lub "Spółka") z uwagi na publikację raportu bieżącego nr 3/2023 oraz raportu bieżącego nr 10/2023 niniejszym informuje o złożeniu w dniu 19 grudnia 2023 roku zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw przez byłego Prezesa Zarządu Spółki. W wyniku przeprowadzonej analizy, Spółka zidentyfikowała szereg nieprawidłowości dotyczących działań byłego Prezesa Spółki. W konsekwencji Spółka podjęła decyzję o złożeniu zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw przez byłego Prezesa Zarządu Spółki polegających na przywłaszczeniu powierzonego mu w związku z piastowaną funkcją mienia, ukrycia dokumentacji Spółki, którą nie miał prawa wyłącznie rozporządzać oraz bezprawnym i nieautoryzowanym uzyskaniu dostępu do narzędzi będących własnością Spółki.

Ze względu na osobę w stosunku do której Emitent złożył zawiadomienia, Spółka uznała fakt złożenia zawiadomień za spełniający przesłanki istotności.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport bieżący 10/2023 - 11.12.2023 r.

Zarząd YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent" lub "Spółka") z uwagi na publikację raportu bieżącego 3/2023 informującego o złożeniu pisma przedprocesowego w stosunku do byłego Prezesa Zarządu Spółki, niniejszym informuje, iż po dokonaniu przez Spółkę kompleksowej weryfikacji działalności poprzedniego Prezesa Zarządu Spółki, a następnie przeprowadzeniu analizy przez kancelarie prawne współpracujące ze Spółką, zdaniem Emitenta w okresie pełnienia funkcji przez byłego Prezesa oraz po jego odwołaniu z pełnionej funkcji, doszło do nieprawidłowości dotyczących prowadzenia spraw Spółki, w tym w zakresie naruszenia zakazu konkurencji przez byłego Prezesa Zarządu.

W ramach prowadzonych działań Spółka w dniu 19 czerwca 2023 roku wystąpiła do byłego Prezesa z pismem przedprocesowym. Z uwagi na brak spełnienia należnych Spółce świadczeń, a także podejmowane przez byłego Prezesa Zarządu działania bezprawnie godzące w dobre imię Spółki, Emitent informuje, iż podjął decyzję o dochodzeniu na drodze sądowej przysługujących Spółce roszczeń względem byłego Prezesa Zarządu.

Ze względu na osobę w stosunku do której Emitent planuje złożyć pozwy sądowe, Spółka uznała fakt rozpoczęcia prac nad pozwem za spełniający przesłanki istotności. Emitent będzie przekazywał dalsze informacje dotyczące przedmiotowej sprawy w kolejnych raportach bieżących.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport bieżący 9/2023 - 04.10.2023 r.

Zarząd YetiForce Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Emitent" lub "Spółka") z uwagi na publikację raportów bieżących 7/2023 oraz 8/2023 Emitenta niniejszym informuje, iż w dniu 3 października 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego ("KNF") opublikowała komunikat informujący o wznowieniu z dniem 5 października 2023 r. obrotu akcjami Spółki na rynku NewConnect. Obecnie obrót akcjami Spółki jest zawieszony na mocy decyzji KNF, a podstawą zawieszenia było podejrzenie manipulacji akcjami Spółki. Z powyższego komunikatu wynika również, iż KNF złożyła do organów ścigania w przedmiotowej sprawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa manipulacji w obrocie akcjami Spółki.

Zarząd Emitenta podkreśla, iż według najlepszej wiedzy decyzja KNF dotycząca zawieszenia obrotu akcjami Spółki nie była związana z działalnością Spółki, a grupy inwestorów dokonujących transakcji na jej akcjach.

Zarząd Emitenta jednocześnie informuje, iż niezależnie od zaistniałej sytuacji Spółka prowadziła działalność operacyjną zgodnie z przyjętym kierunkiem rozwoju.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport bieżący 8/2023 - 26.09.2023 r.

Informacja o sposobie załatwienia skargi

Zarząd YetiForce Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Emitent") z uwagi na publikację raportu bieżącego 7/2023 Emitenta niniejszym informuje, iż otrzymał od Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego ("UKNF") zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi Emitenta, informujące o rozpatrzeniu skargi przez UKNF oraz uznanie jej za bezzasadną. Jednocześnie Emitent informuje, iż w przesłanym zawiadomieniu nie wskazano szczegółowych przyczyn uzasadniających zawieszenie obrotu akcjami Emitenta, jak i przewidywanego czasu trwania stanu zawieszenia obrotu akcjami.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport bieżący 7/2023 - 16.08.2023 r.

Wniesienie skargi na działalność organu administracji publicznej

Zarząd YetiForce Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") informuje, iż bezpośrednio po otrzymaniu informacji na temat zawieszenia obrotu akcjami Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, Spółka podejmowała szereg czynności w celu ustalenia przyczyn zawieszenia obrotu akcjami, jak i przewidywanego czasu trwania stanu zawieszenia. Pomimo podjętych starań Spółka nie otrzymała od Komisji Nadzoru Finansowego żadnych szczegółowych informacji.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Emitenta niniejszym informuje, iż w dniu 16 sierpnia 2023 roku Emitent na podstawie art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego wniósł skargę na (i) zaniedbanie i nienależyte wykonywanie zadań przez pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w odniesieniu do Emitenta (ii) przewlekłe i biurokratyczne załatwianie spraw przez pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w odniesieniu do Emitenta, w szczególności poprzez ponadprzeciętnie długie i nieuzasadnione okolicznościami sprawy prowadzenie czynności analitycznych w przedmiocie powziętego przez Komisję Nadzoru Finansowego podejrzenia realizowania obrotu akcjami Emitenta w warunkach wskazujących na możliwość naruszenia interesów inwestorów, a także (iii) naruszenie interesów Emitenta poprzez bezzasadne utrzymywanie stanu zawieszenia obrotu akcjami Spółki.

Zdaniem Zarządu bezzasadne utrzymywanie stanu zawieszenia obrotu akcjami Spółki, prowadzi do rażącego naruszenia interesów majątkowych Spółki oraz jej akcjonariuszy. Obecna sytuacja może mieć długofalowe konsekwencje dla Spółki, w tym może negatywnie wpłynąć na plany rozwojowe Spółki, a w konsekwencji na przychody i wyniki finansowe. Zarząd Spółki informuje, iż podejmuje wszelkie dostępne kroki prawne mające na celu ochronę interesu Spółki, jak również wychodzi naprzeciw potrzebom inwestorów prywatnych, którzy oczekują od Zarządu Spółki podjęcia zdecydowanych działań.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport bieżący 6/2023 - 07.08.2023 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 7 sierpnia 2023 roku.

Zarząd YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent" lub "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 7 sierpnia 2023 roku. Akcjonariusz: COSSFORT LTD liczba głosów - 17.560.591, procentowy udział w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu - 100% głosów, procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 22,34%.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Raport bieżący z plikiem 5/2023 - 05.07.2023 r.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YetiForce S.A. na dzień 7 sierpnia 2023 roku

Zarząd YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 7 sierpnia 2023 r. na godzinę 11.00, które odbędzie się przy ulicy Siennej 73 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Marek Hrymak, Daniel Kupryjańczyk s.c. ("NWZ").

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZ, treść projektów uchwał, wzór formularza do wykonywania prawa głosu na NWZ przez pełnomocnika, informacja o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Raport bieżący 4/2023 - 29.06.2023 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2023 roku.

Zarząd YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent" lub "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2023 roku: 1. ALENLAR LTD liczba głosów - 46.658.350, procentowy udział w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu - 72,66% głosów, procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 59,35%; 2. COSSFORT LTD liczba głosów - 17.560.591, procentowy udział w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu - 27,34% głosów, procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 22,34%.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Raport bieżący 3/2023 - 20.06.2023 r.

Złożenie pisma przedprocesowego w stosunku do byłego Prezesa Zarządu Spółki.

Zarząd YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent" lub "Spółka") niniejszym informuje, iż po dokonaniu przez Spółkę weryfikacji działalności poprzedniego Prezesa Zarządu Spółki, zdaniem Emitenta w okresie pełnienia funkcji przez byłego Prezesa oraz po jego odwołaniu z pełnionej funkcji, mogło dojść do wystąpienia nieprawidłowości dotyczących prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w zakresie naruszenia zakazu konkurencji przez byłego Prezesa Zarządu. Skutków potencjalnych naruszeń nie można jednoznacznie oszacować. W związku z powyższym Spółka będzie podejmowała niezbędne kroki celem finalnego załatwienia przedmiotowej sprawy. W ramach tych działań Spółka w dniu 19 czerwca 2023 roku wystąpiła do byłego Prezesa z pismem przedprocesowym. Jednocześnie Spółka deklaruje, że jej intencją jest polubowne załatwienie przedmiotowej sprawy. Ze względu na osobę, w stosunku do której zostało złożone pismo przedprocesowe, Spółka uznała fakt złożenia wezwania za spełniający przesłanki istotności.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport bieżący z plikiem 2/2023 - 02.06.2023 r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YetiForce S.A. na dzień 29 czerwca 2023 roku

Zarząd YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 czerwca 2023 r., na godzinę 11.00, które odbędzie się przy ul. Wareckiej 11a, 00-034 Warszawa. ("ZWZ").

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, treść projektów uchwał, wzór pełnomocnictwa i formularza do wykonywania prawa głosu na ZWZ przez pełnomocnika, informacja o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

45477301_YetiForce_-_Ogloszenie_ZWZ_1.zip

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Raport bieżący 1/2023 - 13.04.2023 r.

Przydzielenie dostępu do systemu ESPI

Zarząd YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: "Spółka" informuje, że w dniu 12 kwietnia 2023 roku Spółka przystąpiła do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji "ESPI". W związku z powyższym, Spółka rozpoczęła przekazywanie informacji z wykorzystaniem systemu ESPI, zgodnie z wymogami przewidzianymi w przepisach prawa.


YetiForce S.A.
Al. Jana Pawła II 22,
00-133 Warszawa, Polska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 118-000-24-25
KRS: 0000940956
REGON: 008163492


©2024 YETIFORCE. ALL RIGHTS RESERVED.